ข้อตกลงและเงื่อนไข

บริษัท เดอะ วินเนอร์ สตาร์ จำกัด ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แพลตฟอร์มเว็บไซต์ที่ทันสมัย ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัทฯ โดยเว็บไซต์นี้จะให้บริการทางด้านข้อมูลและข่าวสารต่างๆ รวมถึงบทความที่น่าสนใจแก่ผู้ใช้บริการโดยมีข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

  1. ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ

คำว่าทรัพย์สินทางปัญญาในที่นี้ หมายถึง ข้อมูลทั่วไป ข้อความตัวอักษร เนื้อหา รูปภาพ วีดีโอ เสียง โลโก้ การตกแต่งเว็บไซต์ การใช้กราฟิก โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ ได้รับการออกแบบและปรากฏใช้โดยบริษัทฯ ซึ่งได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองตามกฎหมายในความเป็นเจ้าของตามกฎหมายของประเทศไทยและของประเทศอื่นที่ได้รับอยู่ปัจจุบัน รวมถึงตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ และชื่อสินค้าของบริษัทฯ ถือเป็นเครื่องหมายการค้า หรือชื่อทางการค้า หรือเครื่องหมายบริการของบริษัทฯ และเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ใช้ เพื่อตกแต่งรูปแบบของเว็บไซต์ และเพื่อประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายหรือสินค้านั้นๆ โดยการใช้ดังกล่าวไม่มีความตั้งใจเพื่อกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เว้นแต่ มีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเว็บไซต์ โดยผู้ใช้บริการตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องในการดำเนินคดีใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญา ต่อบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ในทุกกรณี

  1. การใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ข้อมูล ไฟล์บันทึก ภาพ หรือเอกสารที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า จะมีสิทธิเพียงเข้าชม ดาวน์โหลด อัพโหลดเนื้อหา และพิมพ์เนื้อหาดังกล่าว เพื่อการใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว และมีวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ที่มีระบุไว้ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น และจะไม่เข้าใช้เว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายและจริยธรรม หรือใช้เว็บไซต์นี้เป็นช่องทางในการหลอกลวงหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยผู้ใช้บริการเว็บไซต์ตกลงที่จะเก็บบรรดาข้อความซึ่งเกี่ยวกับการแสดงถึงลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของอื่นใดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไว้ด้วย โดยผู้ใช้บริการเว็บไซต์ต้องไม่ทำสำเนา หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดข้อมูลไม่ว่าจะในรูปแบบของเอกสาร หรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิก ส่ง โอน จัดทำ พิมพ์ซ้ำ ดัดแปลง ดาวน์โหลด  จัดเก็บ เผยแพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือส่งต่อเนื้อหาใดๆ ให้แก่บุคคลอื่น ไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในทางอื่นใด โดยปราศจากการอนุญาตและความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ หรือกระทำการอื่นใดที่เป็นการรบกวน หรือแทรกแซงการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ออกมาเพื่อทำลาย ขัดขวาง หรือรบกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ในการสื่อสารของสมาชิกของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ตรวจพบว่าผู้ใช้บริการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการละเมิดต่อข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดในเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการแก่ท่านโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ/หรืออาจดำเนินการในทางกฎหมายกับผู้ใช้บริการตามบริษัทฯ จะเห็นสมควร

  1. การจำกัดความรับผิดชอบ

ผู้ใช้บริการของบริษัทฯ ตกลงและยอมรับว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ข้อมูลดังกล่าวถูกจัดทำขึ้นโดยบุคคลภายนอก บริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากเนื้อหาหรือข้อความดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย การฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือกระทำการละเมิดใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญาในทางกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สิน สิทธิ หรือทรัพย์สินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยภาระผูกพันตามสัญญา หรือโดยประการอื่นๆ

กรณีเกิดความผิดปกติในการใช้บริการ ไม่สามารถเข้าถึงระบบ หรือข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ อันเนื่องมาจากความบกพร่องของบุคคลหรือทางอิเล็กทรอนิก บริษัทฯ ไม่รับรองว่าการเข้าถึง และการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และไม่รับผิดชอบต่อผลของความบกพร่องใดๆ ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะใช้ความพยายามเต็มที่ในการสร้างความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล และอยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ บริษัทฯ ผู้บริหาร คณะกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน ตัวแทน หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลและเนื้อหาของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

บริษัทฯ ไม่รับรองว่า เว็บไซต์ของบริษัทฯ ปราศจากโปรแกรม หรือไฟล์ที่อาจสร้างความเสียหายต่อระบบของผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึงไวรัสต่างๆ หรือไฟล์ซึ่งอาจก่อนให้เกิดความเสียหายอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญหาย ความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหาย ที่เกิดจากโปรแกรมหรือไฟล์ที่อาจสร้างความเสียหายดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทไม่รับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากสภาพความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องของการสื่อสารโดยใช้สายโทรศัพท์ การสื่อสารไร้สาย สื่อในการสื่อสารอื่นๆ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเข้าถึงการบริการเว็บไซต์นี้

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ จากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ  หรือจากเหตุประมาทเลินเล่อในการรวบรวมข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล การแปล การแก้ไข การเขียน การรายงาน หรืออื่นๆ ทุกประการ

  1. เนื้อหาบนเว็บไซต์

ข้อความที่ปรากฏ ภาพวาด หรือข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ บางส่วนอาจได้มาจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อเป็นองค์ประกอบทางด้านความรู้ และประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการเอง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่รับรองความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความทันสมัยของข้อมูลนั้นๆ ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า บริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุมดูแลข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ เนื่องจากการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูล ข่าว หรือบทความ แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น

  1. การรักษาความลับ

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ทุกข้อมูลที่ได้มีการลงบันทึกไว้โดยผู้ใช้บริการ หรือข้อมูลอื่นใดก็ตามที่มีการลงไว้ในเว็บไซต์นี้ จะอยู่ภายใต้นโยบายการรักษาความลับของบริษัทฯ ทั้งหมด

  1. การละเมิดข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์

ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงนี้ และเงื่อนไขใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ได้รับการเยียวยาที่มีขึ้นตามกฎหมาย รวมถึงสิทธิที่จะระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัททางอินเทอร์เน็ต

  1. แนวทางการระงับข้อพิพาท

บริษัทฯ มีนโยบายในการระงับและบรรเทาข้อพิพาท คือ หากผู้ใช้บริการได้รับความเสียหายและต้องดำเนินการแจ้งคำร้อง หรือมีข้อเสนอแนะใดๆ เป็นลายลักษณ์อักษร สามารถส่งเรื่องมายังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท เดอะ วินเนอร์ สตาร์ จำกัด (สำนำงานใหญ่ประเทศไทย)

ที่อยู่:      2/84 ถนนรังสิต- นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

โทร:        02-053-3824 หรือ สายด่วน 062-298-7896

อีเมล์:     support@thewinnerstar.com

โดยผู้ใช้บริการสามารถระบุหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ของผู้ใช้บริการเอง เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้ ส่งมาพร้อมรายละเอียดข้อร้องเรียน คำร้อง ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ หรือพยานหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือข้อตกลงนี้ (ถ้ามี) ที่ต้องการให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ภายหลังจากได้รับทราบข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ ทราบต่อไป โดยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เร็วที่สุด นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับทราบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วจากผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ดำเนินคดี หรือสละสิทธิ์ในการดำเนินคดี ไม่ว่าในทางแพ่ง และ/หรือทางอาญากับบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

  1. การชดเชยค่าเสียหาย

ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับที่จะให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการดำเนินการต่างๆ เพื่อแก้ไขและยุติปัญหาที่เกิดจากการผิดสัญญา การละเมิดสัญญา หรือปัญหาข้อกฎหมายอื่นๆ กับบริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งตกลงและปกป้องไม่ให้บริษัท กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทในเครือถูกฟ้องร้องหรือเรียกร้อง ค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก หากท่านกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ในเว็บไซต์นี้ ท่านจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทตามที่กฎหมายกำหนด

9. การแก้ไขเพิ่มเติม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอนนำออก เนื้อหาใดๆ จากข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้ โดยอาจมีการแจ้งหรือไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบก็ได้ และบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดต่อผู้ใช้บริการเว็บไซต์ หรือต่อบุคคลใดๆ หากผู้ใช้บริการยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเนื้อหา ย่อมถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

 10. การบังคับใช้กฎหมาย

หากเกิดข้อพิพาทใดๆ อันสืบเนื่องมาจากการให้บริการของบริษัทฯ จากเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการและบริษัทฯ ตกลงดำเนินการโดยใช้กฎหมายประเทศไทยในการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น

การใช้บริการในเว็บไซต์นี้ของผู้ใช้บริการ ถือเป็นการยินยอมและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้ และการที่ผู้ใช้ใช้บริการในภายหลัง หลังจากการมีการแก้ไข หรือเพิ่มเติม ข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ของเว็บไซต์นี้ในอนาคต ย่อมถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ได้มีการแก้ไข หรือเพิ่มเติม ดังกล่าวแล้ว

ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การเข้าเว็บไซต์นี้ตลอดจนการเปิดหน้าเว็บต่างๆ ภายในเว็บไซต์นี้ รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดตามที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของบริษัทฯ ทุกประการ

%d bloggers like this: